Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, opdrachten en leveringen door VOLTRAFAST, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de koper/opdrachtgever.
  Geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden kan worden toegestaan, behoudens een afwijking die uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen in de bijzondere voorwaarden, die worden opgenomen in een offerte of de overeenkomst. Indien er een tegenstrijdigheid zou bestaan tussen de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden in de offerte of de overeenkomst, hebben de uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen bijzondere voorwaarden voorrang.
  De toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt door de koper/opdrachtgever aanvaard door het enkele feit van het sluiten van een overeenkomst, die tot stand komt op datum van ontvangst van de orderbevestiging.

 2. Offertes/aanbiedingen: Alle offertes en aanbiedingen van VOLTRAFAST zijn steeds vrijblijvend. Offertes blijven slechts gelden gedurende een beperkte periode van 30 (dertig) dagen te rekenen vanaf de offertedatum, en dit zelfs zonder expliciete vermelding van deze optieperiode.
  Offertes en aanbiedingen worden daarenboven steeds gemaakt zonder enige verplichting in hoofde van VOLTRAFAST, en onder voorbehoud van een vergetelheid, vergissing of omstandigheden waarvan (nadien) blijkt dat zij de plaatsing van de goederen of de beschikbaarheid op de markt bemoeilijken.
  Enkel de afgevaardigd bestuurder of diens gevolmachtigde kunnen een bestelling aanvaarden. De vertegenwoordigers van VOLTRAFAST kunnen VOLTRAFAST niet binden.

 3. Leveringstermijnen en leveringsvoorwaarden: De opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief, behoudens andersluidend schriftelijk beding. Deze leveringstermijnen zijn niet bindend en kunnen bij een vertraging geen grond tot enige vordering of schadevergoeding opleveren.

 4. De prijzen: Alle aanbiedingen, tarieven en prijslijsten zijn indicatief, behoudens andersluidend schriftelijk beding van VOLTRAFAST.
  De prijzen in deze aanbiedingen, tarieven en/of prijslijsten zijn steeds gebaseerd op de toepasselijke waarden van de lonen, brandstoffen, materialen, grondstoffen en diensten op het ogenblik van het opmaken van deze documenten. Indien de waarden van de lonen, brandstoffen, materialen, grondstoffen en diensten wijzigingen ondergaan, behoudt VOLTRAFAST zich het recht voor om haar prijzen op evenredige wijze aan te passen.
  Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten, zoals transportkosten, die steeds gedragen worden door de koper/opdrachtgever.

 5. Betaling: Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, zijn alle facturen contant betaalbaar. De plaats van betaling is op de zetel van VOLTRAFAST.
  Elke factuur die onbetaald is gebleven op haar vervaldag geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot verwijlintresten ad. 1% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag der factuur tot op datum van volledige betaling, een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 75,00 EUR, en de advocatenkosten met het oog op de inning van deze bedragen, zij het evenwel onder voorbehoud van het recht van VOLTRAFAST om een hogere schadevergoeding te vorderen, rekening houdende met de in werkelijkheid geleden schade. Betalingen zullen eerst worden aangerekend op de intresten, de schadevergoeding en eventuele advocatenkosten, en vervolgens pas als afkorting op de openstaande facturen.
  Het geheel of gedeeltelijk onbetaald laten van een factuur op haar vervaldag zorgt ervoor dat alle overige sommen en niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden.
  In de mate dat de koper/opdrachtgever de betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen niet naleeft, heeft VOLTRAFAST het recht om haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen, en dit inzake de lopende overeenkomst, alsook alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen. Tevens houdt VOLTRAFAST zich het recht voor om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden. Dit alles onder voorbehoud van het vorderen van een schadevergoeding.

 6. Eigendomsvoorbehoud: De door VOLTRAFAST geleverde goederen en materialen blijven eigendom van VOLTRAFAST tot de volledige betaling van de prijs in hoofdsom en accessoria. VOLTRAFAST heeft het recht om van de koper/opdrachtgever zekerheid te eisen ten aanzien van de nakoming van zijn/haar verplichtingen. De uitoefening van dit recht impliceert evenwel in geen geval een afstand van het eigendomsvoorbehoud van VOLTRAFAST.
  Indien de koper/opdrachtgever in gebreke blijft de gevraagde garanties te geven, heeft VOLTRAFAST het recht haar prestaties op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beëindigen lastens de koper/opdrachtgever en de goederen terug te halen, dit op kosten van de koper/opdrachtgever.

 7. Annulatie/ wijziging / weigering: Een bestelling is steeds bindend voor de koper/opdrachtgever. In het geval dat de koper/opdrachtgever een bestelling wijzigt of annuleert en/of een levering weigert, behoudt VOLTRAFAST zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig en onmiddellijk, zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling te ontbinden lastens de koper/opdrachtgever. In dat geval is de koper/opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de totale koopprijs, onder voorbehoud van het recht van VOLTRAFAST om een hogere schadevergoeding te vorderen en dit rekening houdende met de in werkelijkheid geleden schade.

 8. Klachten en geschillen: Klachten i.v.m. de geleverde goederen, de uitgevoerde werken alsook betreffende de facturen, dienen om geldig te zijn, klaar en duidelijk te worden geformuleerd en schriftelijk te worden overgemaakt binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen, werken of facturen. Bij gebreke aan een tijdig protest wordt de factuur/aanneming geacht definitief aanvaard te zijn. Alle zichtbare gebreken worden geacht te zijn aanvaard.
  Voor wat betreft eventuele verborgen gebreken is de aansprakelijkheid van VOLTRAFAST beperkt tot deze gebreken die bestaan op het ogenblik van de levering/plaatsing van de goederen. Klachten inzake verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, door de koper/opdrachtgever aan VOLTRAFAST te worden meegedeeld binnen de twee maanden na de ontdekking van het gebrek. Deze vordering dient bovendien sowieso, op straffe van verval, te worden ingesteld binnen een termijn van twee jaar na de levering/plaatsing van de goederen.
  In geval van een geschil tussen partijen, verbinden beide partijen zich ertoe mee te werken aan een snelle oplossing hiervan. Klachten kunnen alleszins nooit aanleiding geven, ook niet wanneer deze klachten tijdig werden geformuleerd, tot een opschorting van de betalingsverplichtingen in hoofde van de koper/opdrachtgever.

 9. Aansprakelijkheid: VOLTRAFAST kan bij de uitvoering van een overeenkomst tot levering van diensten en de verkoop van goederen, hetgeen een middelenverbintenis uitmaakt, slechts verantwoordelijk worden gesteld voor zover wordt bewezen dat een zware fout of nalatigheid werd begaan, of in geval van opzet. Het is aan de koper/opdrachtgever om de zware fout of nalatigheid aan te tonen.
  De aansprakelijkheid van VOLTRAFAST, zowel in toepassing van artikel 8 alsook in andere gevallen, is steeds beperkt tot het herstellen van voorzienbare en rechtstreekse schade die geleden wordt, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade, waaronder zij het niet-limitatief, gederfde inkomsten en winsten, supplementaire kosten enz. In ieder geval is de aansprakelijkheid van VOLTRAFAST voor de schade ten gevolge van zware en toerekenbare fouten bij de uitvoering van haar opdracht beperkt tot de aankoopsom, betaald door de koper/opdrachtgever.
  VOLTRAFAST kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld wanneer de schade wordt veroorzaakt door de schuld of door tussenkomst van de koper/opdrachtgever en/of een derde. Evenmin kan VOLTRAFAST aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit slijtage, een toepassing en/of gebruik van de geleverde/herstelde goederen dat niet in overeenstemming is met de regels van de kunst of de gebruiks-, plaatsings- of onderhoudsvoorschriften.

 10. Overmacht of toeval: In geval van overmacht of toeval bevrijdt VOLTRAFAST zich van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de koper/opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Overmacht heeft betrekking op alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan een fout in hoofde van VOLTRAFAST en die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, bemoeilijken of vertragen, zoals -niet-limitatief- natuurrampen, brand, stakingen, tekorten, (gewapende) conflicten en andere omstandigheden waarop VOLTRAFAST in alle redelijkheid geen invloed kon uitoefenen. In geval van gedeeltelijke levering of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst blijft de koper/opdrachtgever gehouden tot betaling van het uitgevoerde/geleverde, zonder dat de koper/opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 11. Annulatie/ wijziging / weigering: In het geval dat de koper/opdrachtgever een bestelling wijzigt of annuleert en/of een levering weigert, behoudt VOLTRAFAST zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig en onmiddellijk, zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, te ontbinden lastens de koper/opdrachtgever. In dat geval is de koper/opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de totale koopprijs, onder voorbehoud van het recht van VOLTRAFAST om een hogere schadevergoeding te vorderen en dit rekening houdende met de in werkelijkheid geleden schade.

 12.  Keuring: De koper/opdrachtgever verbindt er zich toe om onmiddellijk na installatie van een laadpunt, en uiterlijk binnen de 30 dagen na installatie, een keuring te laten uitvoeren door een erkend keuringsorganisme in België.                                                                                         
 13. Toepasselijk recht en bevoegdheid: Het Belgisch recht is van toepassing op elk geschil dat ontstaat uit onderhavige overeenkomst, met uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens Koopverdrag. De rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van VOLTRAFAST zijn bevoegd, onverminderd het recht van de VOLTRAFAST om een andere bevoegde rechtbank aan te wijzen